Lymfödem

Lymfödem

Läs mer om lymfödem på 1177.se och på sidan om Ödem.


Diagnoskod ICD-10

I89 Andra icke-infektiösa sjukdomar i lymfkärlen och lymfkörtlarna
I89.0 Lymfödem som ej klassificeras på annan plats
I89.0C Lymfödematös keratoderma
I89.0W Annat lymfödem som ej klassificeras på annan plats
I97.2 Lymfödem efter mastektomi
Q82.0 Hereditärt lymfödem
R60 Ödem som ej klassificeras på annan plats


Bakgrund

 • Lymfsystemet är en del av kroppens immunförsvar, utbrett i hela kroppen, transporterar vätska som kallas lymfa
 • Lymfsystemets anatomi: Lymfsystemet består av lymfkärl och lymfatiska organ (lymfkörtlar, mjälte, tonsiller, thymus) samt lymfatisk vävnad i slemhinnorna. Lymfkärlen leder lymfan till det venösa blodsystemet. Lymfatiska organ och lymfatisk vävnad bidrar till kroppens immunförsvar och bildande av lymfocyter.
 • Kroniskt sjukdomstillstånd
 • Oberoende av könstillhörighet
 • Är svullnad på kroppen som beror på att lymfvätskan har svårt att transporteras utan samlas istället
 • En kroppsdel blir svullen, kan vara arm eller ben men kan även drabba ansiktet, halsen, bröst och underlivet
 • Kan ge betydande funktionsnedsättning i form av inskränkt rörlighet, tyngd- och spänningskänsla, benägenhet för infektioner samt psykologiska och kosmetiska problem.

 

Orsak

Lymfödem delas in i primär (medfödd) och sekundär.

Primära lymfödem:

 • drabbar framförallt kvinnor
 • medfödd avvikelse
 • kan vara ärftligt
 • är ovanligt
 • kan uppkomma hos nyfödda men även senare i livet

Sekundära lymfödem:

 • uppstår vid skador på lymfkärl och/eller lymfknutor (lymfkörtlar) i samband med operation, trauma eller skadade vävnader i samband med strålning, brännskador, stora sår
 • Infektion
 • Inflammation
 • Fetma
 • Inaktivitet
 • Venösa sjukdomar
 • självskadebeteende

 

Symtom

 • Huden blir tjockare, man kan uppleva en spänning i huden när lymödemet bildas
 • Svullnad som ökar på och inte försvinner vid vila
 • Den vätskefyllda svullnaden omvandlas till fast vävnad bestående av fettväv och bindväv
 • Tidiga symtom kan vara tyngdkänsla, värk, stelhet och att smycken och kläder stramar
 • Rörligheten minskar om ödemet blir större
 • Smärta/värk
 • Hudbesvär
 • Infektion

 

Utredning/diagnos

 • Med hjälp av klinisk diagnostik omfattande anamnes, inspektion, palpation och kunskap om kliniska symtom och fynd kan i regel diagnosen lymfödem ställas. 
 • Lymfskintigrafi mäter flödet i lymfbanorna
 • Utredning av orsaken till ett sekundärt lymfödem kan innefatta kompletterande datortomografi, ultraljudsundersökning, flebografi samt laboratorieprov (Hb, SR, LPK + diff). 


Behandling

Vid tidig upptäckt och tidigt insatt behandling samt information och inlärning av egenbehandling är prognosen god; progressen av lymfödemet avstannar och att lymfödemvolymen minskar.

 • Djupandningsövningar hjälper återflödet av vätska från perifera (yttre) kroppsdelar
 • Manuellt lymfdränage
 • Fysisk aktivitet

– Stora rörelser där stora muskelgrupper aktiveras påverkar lymfsystemet positivt

– avsluta all fysisk aktivitet med lugna rörelser  och djupandning för att minska vätskemängden i vävnaderna ,gärna också lymfmassage (egenbehandling)

 • Kompression/bandagering, kompressionsplagg
 • Vila med den svullna kroppsdelen i högläge
 • Hudvård, en oskadad och elastisk hud minskar risken för komplikationer. Ta även hand om småsår, svampinfektioner, eksem etc
 • Pneumatisk kompression/kompressionspump/lymfapress/lymfpulsator
 • Laserbehandling, mjukdelslaser
 • Lymftejpning med kinesiotejp
 • Coban 2 systemet, ett särkilt bandageringssystem
 • Liposuction (fettsugning)
 • Ha kläder och skor som inte sitter åt och stasar
 • Diuretika (vätskedrivande läkemedel) bör principiellt inte användas vid behandling av lymfödem.

 

Komplikationer

 • Rosfeber som ska behandlas omgående med antibiotika. Patienter som har haft flera attacker ska ha tillgång till antibiotika hemma att ta vid begynnande symtom.
 • Infektion
 • Värk i andra kroppsdelar
 • Felbelastning som kan ge ledskador

 

Fakta hämtad från:
https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/lymfodem/

https://www.1177.se/Kalmar-lan/sjukdomar--besvar/hjarta-och-blodkarl/lymfkortlar/lymfodem/

https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=6555 https://klassifikationer.socialstyrelsen.se/ICD10SE/?fbclid=IwAR30eF1c8TNEzOtZ5rHv_EyZsUuLsu71ZK1RAf2e6uPoSW9DwzLIPd4Ox9I https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/lymfodem-vard-och-behandling/anatomi-och-fysiologi/

 

https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/lymfodem-vard-och-behandling/behandling/

Folder om lipödem Informationen här från denna sida finns som en folder att skriva ut fram och baksida och vika på mitten. Skriv gärna ut och ta med till sjukvården på din ort.